Friday, 01/12/2023 - 21:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Thuỵ Hương - Huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 bậc TH (Thực hiện từ ngày 06 tháng 9 năm 2022)

Tài liệu đính kèm: Tải về
Danh sách file:

      UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023

 (Thực hiện từ tuần 01: 06/9/2022)

Thứ

Ca

Tiết

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Thứ Hai

 

S

1

HĐTN

HĐTN

HĐTN

GDTT

GDTT

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tập đọc

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tập đọc

Toán

4

Toán

Toán

Toán

Toán

Kĩ thuật

 

C

5

Âm nhạc

T. Anh(p)

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Đạo đức

6

Đạo đức

TNXH

ĐTV

T.Việt(bs)

Khoa học

7

T.Việt(bs)

T.Việt(bs)

Đạo đức

Đạo đức

T.Việt(bs)

8

QLNGLL

QLNGLL

QLNGLL

QLNGLL

GDKNS

Thứ Ba

 

S

1

GDTC

GDTC

GDTC

GDTC

Tiếng Anh

2

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Chính tả

Chính tả

3

Tiếng Việt

HĐTN

Toán

Toán

Toán

4

T. Anh(p)

Tiếng Việt

TNXH

LTVC

LTVC

 

C

5

Tiếng Việt

Âm nhạc

Tiếng Anh

Tin học

Lịch sử

6

TNXH

GDTC

T.Việt(bs)

Khoa học

Đọc TV/ (*)

7

Toán (bs)

Toán (bs)

GDTC

Đọc TV/ (*)

Thể dục

8

GDKNS

QLNGLL

GDKNS

QLNGLL

QLNGLL

Thứ Tư

 

S

1

Tiếng Việt

GDTC

Công nghệ

GDTC

GDTC

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

K.Chuyện

K.Chuyện

3

HĐTN

Đạo đức

Toán

Toán

Tập đọc

4

Toán

Toán

HĐTN

Tập đọc

Toán

 

 

5

 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Tiếng Anh

Âm nhạc

6

Địa lí

Khoa học

7

T.Việt(bs)

T.Việt(bs)

8

 

 

Thứ Năm

 

S

1

GDTC

T. Anh(p)

Tiếng Việt

T.Làm văn

T.Làm văn

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

3

Tiếng Việt

Toán

Toán

Địa lí

LTVC

4

TNXH

Tiếng Việt

TNXH

LTVC

Mĩ thuật

 

C

5

Tiếng Việt

TNXH

Tiếng Anh

 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

6

T.Việt(bs)

T.Việt(bs)

Âm nhạc

7

Đọc TV/ (*)

Mĩ thuật

Toán (bs)

8

QLNGLL

GDKNS

QLNGLL

Thứ Sáu

 

S

1

GDTC

GDTC

GDTC

Thể dục

Toán

2

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

T.Làm văn

T.Làm văn

3

Toán

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tin học

4

Mĩ thuật

Tiếng Việt

HĐTN

Khoa học

Tiếng Anh

 

C

5

T. Anh(p)

Đọc TV/ (*)

Mĩ thuật

Âm nhạc

Toán (bs)

6

Toán (bs)

Toán (bs)

Tiếng Anh

Toán (bs)

Thể dục

7

HĐTN

HĐTN

T.Việt(bs)

GDTT

GDTT

8

QLNGLL

QLNGLL

QLNGLL

GDKNS

QLNGLL

         

* Ghi chú:  (*):  Mỗi tháng chỉ tổ chức dạy 2 tiết Đọc thư viện, còn lại dành cho các HĐGD khác. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục, các lớp tự điều chỉnh các tiết Toán (b/s), Tiếng Việt (b/s), cho phù hợp.

.                                                                                                        Thụy Hương, ngày 18 tháng 8 năm 2022

                            NGƯỜI LẬP                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                            Phạm Thị Hà                                                                            Nguyễn Văn Mai

 

      

   

 

 

 

 

    UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1

Năm học 2022 - 2023

(Thực hiện từ tuần 01: 06/9/2022)

Thứ

Buổi

Tiết

1A (Đ/c Mỵ)

1B (Đ/c Dung)

1C (Đ/c Phương)

 

GV chuyên

 

GV chuyên

 

GV chuyên

Thứ Hai

 

S

1

HĐTN

 

HĐTN

 

HĐTN

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

4

Toán

 

Toán

 

Toán

 

 

C

5

Âm nhạc

Đ/c Thúy

T.Việt(bs)

 

Đạo đức

 

6

Đạo đức

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

T.Việt(bs)

 

7

T.Việt(bs)

 

Đạo đức

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Ba

 

S

1

GDTC

 

GDTC

 

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

2

Tiếng Việt

 

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

GDTC

 

3

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

4

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

C

5

Tiếng Việt

 

TNXH

 

 TNXH

 

6

TNXH

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

7

Toán (bs)

 

Toán (bs)

 

Toán (bs)

 

8

GDKNS

 

GDKNS

 

GDKNS

 

Thứ Tư

 

S

1

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

3

HĐTN

 

HĐTN

 

HĐTN

 

4

Toán

 

Toán

 

Toán

 

C

 

 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

 

Thứ Năm

 

S

1

GDTC

 

GDTC

 

GDTC

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

4

TNXH

 

TNXH

 

TNXH

 

 

C

5

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

6

T.Việt(bs)

 

T.Việt(bs)

 

Đọc TV /(*)

 

7

Đọc TV/ (*)

 

Đọc TV /(*)

 

T.Việt(bs)

 

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Sáu

 

S

1

Tiếng Việt

 

Mĩ thuật

Đ/c Đ. Hà

Toán

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Mĩ thuật

Đ/c Đ. Hà

3

Toán

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

4

Mĩ thuật

Đ/c Đ. Hà

Toán

 

Tiếng Việt

 

 

C

5

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

Toán (bs)

 

Toán (bs)

 

6

Toán (bs)

 

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

HĐTN

 

7

HĐTN

 

HĐTN

 

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

           

* Ghi chú:  (*): Mỗi tháng chỉ tổ chức dạy 2 tiết Đọc thư viện, còn lại dành cho các HĐCCTC khác. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục, các lớp tự điều chỉnh các tiết Toán (b/s), Tiếng Việt (b/s) cho phù hợp.

                                                                                                   Thụy Hương, ngày 18 tháng 8 năm 2022

                             NGƯỜI LẬP                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                             Phạm Thị Hà                                                                              Nguyễn Văn Mai

       

      

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2

Năm học 2022 - 2023

(Thực hiện từ tuần 01: 06/9/2022)

Thứ

Buổi

Tiết

2A (Đ/c Hảo)

2B (Đ/c Anh)

2C (Đ/c Loan)

 

GV chuyên

 

GV chuyên

 

GV chuyên

Thứ Hai

 

S

1

HĐTN

 

HĐTN

 

HĐTN

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

4

Toán

 

Toán

 

Toán

 

 

C

5

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

T.Việt(bs)

 

TNXH

 

6

TNXH

 

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

T.Việt(bs)

 

7

T.Việt(bs)

 

TNXH

 

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Ba

 

S

1

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

2

Toán

 

Toán

 

Toán

 

3

HĐTN

 

HĐTN

 

HĐTN

 

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

C

5

Âm nhạc

Đ/c Thúy

Toán (bs)

 

Toán (bs)

 

6

GDTC

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

GDTC

 

7

Toán (bs)

 

GDTC

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Tư

 

S

1

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

3

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Đạo đức

 

4

Toán

 

Toán

 

Toán

 

C

 

 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

 

Thứ Năm

 

S

1

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

 Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

 

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

Toán

 

3

Toán

 

Toán

 

T. Anh(p)

Đ/c Quyên

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

C

5

TNXH

 

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

TNXH

 

6

T.Việt(bs)

 

TNXH

 

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

7

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

T.Việt(bs)

 

T.Việt(bs)

 

8

GDKNS

 

GDKNS

 

GDKNS

 

Thứ Sáu

 

S

1

GDTC

 

GDTC

 

GDTC

 

2

Toán

 

Toán

 

Toán

 

3

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

C

5

Đọc TV/ (*)

 

Toán (bs)

 

Đọc TV/ (*)

 

6

Toán (bs)

 

Đọc TV /(*)

 

Toán (bs)

 

7

HĐTN

 

HĐTN

 

HĐTN

 

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

 

 * Ghi chú:  (*):  Mỗi tháng chỉ tổ chức dạy 2 tiết Đọc thư viện, còn lại dành cho các HĐGD khác. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục, các lớp tự điều chỉnh các tiết Toán (b/s), Tiếng Việt (b/s) cho phù hợp.

                                                                                                                                              Thụy Hương, ngày 18 tháng 8 năm 2022

                                         NGƯỜI LẬP                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                          Phạm Thị Hà                                                                                                  Nguyễn Văn Mai

    

 

 

 

 

 

       UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

Năm học 2022 - 2023

(Thực hiện từ tuần 01: 06/9/2022)

Thứ

Buổi

Tiết

3A (Đ/c Thủy)

3B (Đ/c Tri)

3C (Đ/c Hồng)

 

GV chuyên

 

GV chuyên

 

GV chuyên

Thứ Hai

 

S

1

HĐTN

 

HĐTN

 

HĐTN

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

4

Toán

 

Toán

 

Toán

 

 

C

5

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Đạo đức

 

Đạo đức

 

6

ĐTV

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Đọc TV/ (*)

 

7

Đạo đức

 

Đọc TV/ (*)

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Ba

 

S

1

Tin học

Đ/c Đ. Hà

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

 

Tin học

Đ/c Đ. Hà

Toán

 

3

Toán

 

Toán

 

Tin học

Đ/c Đ. Hà

4

TNXH

 

TNXH

 

TNXH

 

 

C

5

Tiếng Anh

Đ/c Mện

T.Việt(bs)

 

T.Việt(bs)

 

6

T.Việt(bs)

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

GDTC

 

7

GDTC

 

GDTC

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

8

GDKNS

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Tư

 

S

1

Công nghệ

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

 

Công nghệ

 

Toán

 

3

Toán

 

Toán

 

Công nghệ

 

4

HĐTN

 

HĐTN

 

HĐTN

 

C

 

 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

 

Thứ Năm

 

S

1

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

3

Toán

 

Toán

 

Toán

 

4

TNXH

 

TNXH

 

TNXH

 

 

C

5

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Toán (bs)

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

6

Âm nhạc

Đ/c Thúy

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Toán (bs)

 

7

Toán (bs)

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

Tiếng Anh

Đ/c Mện

8

QLNGLL

 

GDKNS

 

QLNGLL

 

Thứ Sáu

 

S

1

GDTC

 

GDTC

 

GDTC

 

2

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

3

Toán

 

Toán

 

Toán

 

4

HĐTN

 

HĐTN

 

HĐTN

 

 

C

5

Mĩ thuật

Đ/c Đ. Hà

T.Việt(bs)

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

6

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Mĩ thuật

Đ/c Đ. Hà

T.Việt(bs)

 

7

T.Việt(bs)

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Mĩ thuật

Đ/c Đ. Hà

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

GDKNS

 

 * Ghi chú:  (*):  Mỗi tháng chỉ tổ chức dạy 2 tiết Đọc thư viện, còn lại dành cho các HĐCCTC. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục, các lớp tự điều chỉnh các tiết Toán (b/s), Tiếng Việt (b/s),... cho phù hợp.

                                                                                                                    Thụy Hương, ngày 18 tháng 8 năm 2022

                                         NGƯỜI LẬP                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                          Phạm Thị Hà                                                              Nguyễn Văn Mai

      

 

 

 

 

 

 

 

       UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

Năm học 2022 - 2023

(Thực hiện từ tuần 01: 06/9/2022)

Thứ

Buổi

Tiết

5A (Đ/c Giang)

5B (Đ/c Phê)

5C (Đ/c Toàn)

5D (Đ/c Chinh )

 

GV chuyên

 

GV chuyên

 

GV chuyên

 

GV chuyên

Thứ Hai

 

S

1

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

2

Tập đọc

 

Tin học

Đ/c Đ.Hà

 Tập đọc

 

Tập đọc

 

3

Toán

 

Tập đọc

 

Tin học

Đ/c Đ.Hà

Toán

 

4

Kĩ thuật

Đ/c Phương

Toán

 

Toán

 

 Tin học

Đ/c Đ.Hà

 

C

5

Đạo đức

 

Kĩ thuật

Đ/c Phương

Đạo đức

 

Đạo đức

 

6

Khoa học

 

Đạo đức

 

Thể dục

Đ/c Phương

T.Việt(bs)

 

7

T.Việt(bs)

 

T.Việt(bs)

 

T.Việt(bs)

Đ/c H.Anh

Thể dục

Đ/c Phương

8

GDKNS

 

GDKNS

 

GDKNS

 

GDKNS

 

Thứ Ba

 

S

1

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Chính tả

 

Toán

 

Chính tả

 

2

Chính tả

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Chính tả

 

Toán

 

3

Toán

 

LTVC

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

LTVC

 

4

LTVC

 

Toán

 

LTVC

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

 

C

5

Lịch sử

 

Khoa học

 

Lịch sử

 

Kĩ thuật

Đ/c Phương

6

Đọc TV/ (*)

 

Thể dục

Đ/c Phương

Đọc TV/ (*)

 

Đọc TV/ (*)

 

7

Thể dục

Đ/c Phương

Đọc TV/ (*)

 

Khoa học

 

Khoa học

 

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Tư

 

S

1

Âm nhạc

Đ/c Thúy

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 

K.Chuyện

 

2

K.Chuyện

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

Toán

 

Toán

 

3

Tập đọc

 

Toán

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

Tập đọc

 

4

Toán

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

C

5

T.Việt(bs)

 

T.Việt(bs)

 

Địa lý

 

Lịch sử

 

6

Địa lý

 

Lịch sử

 

T.Việt(bs)

 

T.Việt(bs)

 

7

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

Khoa học

 

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Năm

 

S

1

T.Làm văn

 

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

  Thể dục

Đ/c Phương

T.Làm văn

 

2

Toán

 

Thể dục

Đ/c Phương

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

Toán

 

3

LTVC

 

T.Làm văn

 

 T.Làm văn

 

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

4

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

Toán

 

Toán

 

LTVC

 

 

C

 

Thứ Sáu

 

S

1

Toán

 

LTVC

 

LTVC

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

2

T.Làm văn

 

T.Làm văn

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

T.Làm văn

 

3

Tin học

Đ/c Đ.Hà

Tiếng Anh

Đ/c Mện

 T.Làm văn

 

Toán

 

4

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Toán

 

Toán

 

Địa lý

 

 

C

5

Toán (bs)

 

Địa lý

 

Kĩ thuật

Đ/c Phương

Toán (bs)

 

6

Thể dục

Đ/c Phương

Toán (bs)

 

Toán (bs)

 

GDTT

 

7

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

Đ/c H.Anh

Thể dục

Đ/c Phương

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

 

* Ghi chú:  (*):  Mỗi tháng chỉ tổ chức dạy 2 tiết Đọc thư viện, còn lại dành cho các HĐGD khác. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục, các lớp tự điều chỉnh các tiết Toán (b/s), Tiếng Việt (b/s), Mĩ thuật (b/s) cho phù hợp.

                                                                                          Thụy Hương, ngày 18 tháng 8 năm 2022

                             NGƯỜI LẬP                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                              Phạm Thị Hà                                                                         Nguyễn Văn Mai

     

 

 

 

 

 

 

 

 

      UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

Năm học 2022 - 2023

(Thực hiện từ tuần 01: 06/9/2022)

Thứ

Buổi

Tiết

4A (Đ/c Nguyệt)

4B (Đ/c Hương)

4C (Đ/c Trang)

 

GV chuyên

 

GV chuyên

 

GV chuyên

Thứ Hai

 

S

1

GDTT

 

GDTT

 

GDTT

 

2

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Tập đọc

 

Tập đọc

 

3

Tập đọc

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

Toán

 

4

Toán

 

Toán

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

 

C

5

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

Đạo đức

 

Đạo đức

 

6

T.Việt(bs)

 

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

T.Việt(bs)

 

7

Đạo đức

 

T.Việt(bs)

 

Mĩ thuật

Đ/c Đ.Hà

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Ba

 

S

1

Thể dục

Đ/c Phương

Chính tả

 

Toán

 

2

Chính tả

 

Thể dục

Đ/c Phương

Chính tả

 

3

Toán

 

LTVC

 

Kĩ thuật

Đ/c Phương

4

LTVC

 

Toán

 

LTVC

 

 

C

5

Tin học

Đ/c Đ.Hà

Đọc TV/ (*)

 

Khoa học

 

6

Khoa học

 

Tin học

Đ/c Đ.Hà

Đọc TV/ (*)

 

7

Đọc TV/ (*)

 

Khoa học

 

Tin học

Đ/c Đ.Hà

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Tư

 

S

1

Tiếng Anh

Đ/c Mện

K.Chuyện

 

Toán

 

2

K.Chuyện

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

K.Chuyện

 

3

Toán

 

Toán

 

Tiếng Anh

Đ/c Mện

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

 

C

5

Lịch sử

 

Kĩ thuật

Đ/c Phương

Lịch sử

 

6

Kĩ thuật

Đ/c Phương

Lịch sử

 

T.Việt(bs)

 

7

T.Việt(bs)

 

T.Việt(bs)

 

Thể dục

Đ/c Phương

8

QLNGLL

 

QLNGLL

 

QLNGLL

 

Thứ Năm

 

S

1

T.Làm văn

 

T.Làm văn

 

Toán

 

2

Toán

 

Địa lí

 

T.Làm văn

 

3

Địa lí

 

LTVC

 

Địa lí

 

4

LTVC

 

Toán

 

LTVC

 

5

 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

6

7

Thứ Sáu

 

S

1

Thể dục

Đ/c Phương

T.Làm văn

 

T.Làm văn

 

2

T.Làm văn

 

Thể dục

Đ/c Phương

Toán

 

3

Toán

 

Khoa học

 

Thể dục

Đ/c Phương

4

Khoa học

 

Toán

 

Khoa học

 

 

C

5

Âm nhạc

Đ/c Thúy

Toán (bs)

 

Toán (bs)

 

6

Toán (bs)

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

GDTT

 

7

GDTT

 

GDTT

 

Âm nhạc

Đ/c Thúy

8

GDKNS

 

GDKNS

 

GDKNS

 

          

 

* Ghi chú:  (*):  Mỗi tháng chỉ tổ chức dạy 2 tiết Đọc thư viện, còn lại dành cho các HĐGD khác. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục, các lớp tự điều chỉnh các tiết Toán (b/s), Tiếng Việt (b/s) cho phù hợp.

                                                                                                          Thụy Hương, ngày 18 tháng 8 năm 2022

                             NGƯỜI LẬP                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                            Phạm Thị Hà                                                                                                      Nguyễn Văn Mai  

Lượt xem: 143
Tác giả: Trường THCS Thụy Hương
Liên kết website
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 435
Tháng 12 : 31
Chính phủ điện tử