Tuesday, 04/10/2022 - 00:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thuỵ Hương

Quyết định thành lập hội đồng coi chấm thi lại xét lên lớp năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

                           

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG

Số:   /QĐ-TH&THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thụy Hương, ngày 02 tháng 8 năm 2022

                             QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm thi lại và xét lên lớp

năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯƠNG

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 cử Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Căn cứ thông tư số Số: 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của nhà trường;

Theo đề nghị của chuyên môn trường TH&THCS Thụy Hương;

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập Hội đồng coi, chấm thi lại và xét lên lớp năm học 2021-2022 trường TH&THCS Thụy Hương gồm các ông/bà (có danh sách kèm theo ).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức ôn tập, coi - chấm và xét lên lớp cho các học sinh thuộc diện thi lại năm học 2021-2022 theo đúng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kiểm của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các văn bản có liên quan.

Thời gian: Từ ngày 03 tháng 8 năm 2022 đến ngày 16 tháng 8 năm 2022.

Điều 3. Các ông bà có tên trong Điều 1 và các  bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,CM,KT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Mai

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI – CHẤM THI LẠI VÀ XÉT LÊN LỚP NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số ... /QĐ-TH&THCS ngày  02/8/2022 của

Trường TH&THCS Thụy Hương)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 1.  

Nguyễn Văn Mai

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 1.  

Nguyễn Văn Chuyên

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

 1.  

Vũ Thị Hải Yến

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

 1.  

Phạm Thị Hà

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

 1.  

Trần Văn Dược

TT tổ KHTN

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Xuân Trường  

TT tổ KHXH

Ủy viên

 1.  

Đào Thị Lương

Giáo viên

Ủy viên

 1.  

Lý Hoài Thu

Giáo viên

Coi- chấm thi lại Ngữ văn 8

 1.  

Bùi Anh Tuấn

TT, Giáo viên

Coi- chấm thi lại Toán 8

 1.  

Vũ Duy Toản

TT, Giáo viên

Coi- chấm thi lại Toán 7

 1.  

Mai Thị Sinh Hoàn

Giáo viên

Coi- chấm thi lại Văn 7

 1.  

Lê Trung Kiên

Giáo viên

Coi- chấm thi lại KHTN 6

 1.  

Ngô Thị Chuyên

Giáo viên

Coi- chấm thi lại KHTN 6

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,CM,KT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mai

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI – CHẤM THI LẠI VÀ XÉT LÊN LỚP NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số ... /QĐ-TH&THCS ngày  02/8/2022 của

Trường TH&THCS Thụy Hương)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 1.  

Nguyễn Văn Mai

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 1.  

Nguyễn Văn Chuyên

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

 1.  

Vũ Thị Hải Yến

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

 1.  

Phạm Thị Hà

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

 1.  

Trần Văn Dược

TT tổ KHTN

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Xuân Trường  

TT tổ KHXH

Ủy viên

 1.  

Đào Thị Lương

Giáo viên

Ủy viên

 1.  

Lý Hoài Thu

Giáo viên

Coi- chấm thi lại Ngữ văn 8

 1.  

Bùi Anh Tuấn

TT, Giáo viên

Coi- chấm thi lại Toán 8

 1.  

Vũ Duy Toản

TT, Giáo viên

Coi- chấm thi lại Toán 7

 1.  

Mai Thị Sinh Hoàn

Giáo viên

Coi- chấm thi lại Văn 7

 1.  

Lê Trung Kiên

Giáo viên

Coi- chấm thi lại KHTN 6

 1.  

Ngô Thị Chuyên

Giáo viên

Coi- chấm thi lại KHTN 6

 
Tác giả: Trường THCS Thụy Hương
Liên kết website
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
Tháng 10 : 90
Chính phủ điện tử